Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทำงาน สถาปัตยกรรมของ คอนโทรลเลอร์เบอร์ต่าง ๆ หาคุณสมบัติของชิพไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์จากคู่มือผู้ผลิต ใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่อบอร์ดคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต และการทดสอบการทำงาน วงจรควบคุมสเตปปิงมอเตอร์ (Stepping motor) วงจรควบคุมไฟวิ่ง และวงจรควบคุมการทำงานเรียงลาดับ (Sequential control)